Betalingsproblemen

Ruim een week geleden schreef ik een blog waarin ik u erop wees dat u tot en met 22 februari 2023 de tijd heeft om een definitieve berekening van de NOW aan te vragen ten aanzien van de derde tot en met de zesde aanvraagperiode (oktober 2020 tot en met september 2021).

Die blog deed mij denken aan de vele ondernemingen die al een tijd lang in financieel zwaar weer verkeren en kampen met problematische schulden. Sommige bestuurders voorzien dat een deel van het NOW-voorschot dat de onderneming ontving terugbetaald moeten worden en dat de onderneming daar geen geld voor zal hebben. Hieronder zet ik voor die bestuurders een aantal acties op een rij die zij kunnen nemen om iets te doen aan deze problematische schulden.

Betalingsregelingen en buitengerechtelijk akkoord

Als eerste zou u kunnen proberen om met individuele schuldeisers een betalingsregeling te treffen. Eventueel onder kwijtschelding van een deel van de schuld.

Onderhands akkoord

Daarnaast zou u kunnen onderzoeken of u een onderhands akkoord tot stand kunt brengen via de rechter. Relatief recent is de wet homologatie onderhands akkoord (de WHOA) in werking getreden. Het doel van de wet is om ondernemingen met gezonde bedrijfsactiviteiten, die vanwege een zware schuldenlast failliet dreigen te gaan, te helpen met reorganiseren en herstructureren. In het WHOA-traject wordt een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers ter goedkeuring voorgelegd aan de rechter. Alle betrokken en niet betrokken schuldeisers kunnen daarbij aan een akkoord gebonden worden. Voorkomen kan worden dat een levensvatbaar bedrijf failliet gaat, omdat één schuldeiser dwarsligt.

Surseance van betaling

Ten derde zou u de rechtbank kunnen verzoeken om uitstel van betaling aan uw onderneming te verlenen (ook wel surseance van betaling genoemd). De rechter stelt – indien surseance wordt verleend – een bewindvoerder aan. U voert samen met de bewindvoerder het dagelijks bestuur over uw onderneming. Gedurende de surseance mogen bepaalde schuldeisers schulden van voor de surseance niet afdwingen. Dit kan de onderneming net de (financiële) ruimte bieden waardoor de problemen kunnen worden opgelost. U kunt onderzoeken of een akkoord kan worden getroffen met de schuldeisers.

Faillissement

Indien de schulden van de onderneming te problematisch blijken om op te lossen, kan tot slot het faillissement van de onderneming worden aangevraagd. De rechtbank stelt – indien het faillissement wordt uitgesproken – een curator aan. De curator heeft als taak het vermogen van de failliet te gelde te maken. U heeft als bestuurder dan (vrijwel) geen invloed meer op wat er met de onderneming gaat gebeuren.

Vragen?

Wiggers Ross staat regelmatig ondernemers bij die onderzoek doen naar de mogelijkheden om weer financieel gezond te worden. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij kunnen samen met u bepalen wat voor uw onderneming de beste opties zijn.