Eigendomsvoorbehoud: hoe zeker is zeker?

U heeft net de zaken geleverd die de afnemer bij u als leverancier bestelde, als u verneemt dat de afnemer failliet is.  De factuur is echter nog niet (volledig) voldaan.

En nu? 

Eigendomsvoorbehoud

Afhankelijk van hetgeen u met uw afnemer bent overeengekomen, kan er sprake zijn van een eigendomsvoorbehoud.

Door een dergelijk voorbehoud vooraf overeen te komen met uw afnemer, blijven de door u geleverde goederen eigendom, zolang de afnemer nog niet (volledig) aan de betalingsverplichting jegens u heeft voldaan. Een rechtsgeldig overeengekomen eigendomsvoorbehoud houdt in beginsel ook in faillissement stand. Als leverancier hoeft u in dat geval niet ‘achteraan te sluiten’, maar kunt u de geleverde goederen terughalen.

Mogelijke valkuilen in eigendomsvoorbehoud

Algemene voorwaarden van toepassing?

Zo eenvoudig als het klinkt, is het echter niet. Als leverancier zult u het eigendomsvoorbehoud actief dienen in te roepen jegens de curator en moeten aantonen dat uw algemene voorwaarden (waarin het eigendomsvoorbehoud is opgenomen) van toepassing zijn c.q. waren op de betreffende transactie/levering.

Dat kan volgen uit bijvoorbeeld correspondentie met de afnemer of een verwijzing naar de algemene voorwaarden op de factuur. Om deze discussie te voorkomen, kunt u er ook voor kiezen om het eigendomsvoorbehoud expliciet op te nemen in de overeenkomst(en) die u met uw afnemers sluit.

Eigendomsovergang door zaaksvorming vermenging of natrekking?

Daarnaast dient u er als leverancier op bedacht te zijn dat u ondanks een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud toch de eigendom van het geleverde kunt kwijtraken, ook al is uw vordering niet (volledig) betaald.

Daarvan kan sprake zijn ingeval van:

  • zaaksvorming (het geleverde vorm tezamen met andere onderdelen een nieuwe zaak);
  • vermenging (uw product is niet meer individualiseerbaar binnen de betreffende voorraad van de afnemer) of;
  • natrekking (het geleverde is onderdeel gaan uitmaken van een groter geheel)

In de genoemde gevallen kunt u het geleverde dus niet meer terugvorderen.

‘Dropshipping’

Ook het fenomeen ‘dropshipping’ kan tot grote problemen leiden. Hoewel het in praktijk als plezierig wordt ervaren, kan het juridisch grote gevolgen hebben.

Ingeval u in opdracht van uw afnemer de goederen rechtstreeks laat afleveren bij zijn klant, verliest u na betaling door de klant onmiddellijk de eigendom. Zolang de afnemer uw vordering nog niet heeft voldaan, bestaat het risico dat u met legen handen blijft staan: de eigendom over het geleverde bent u al kwijt en u moet maar afwachten of uw vordering door de afnemer wordt voldaan.

Recht van reclame: wees er op tijd bij!

Als leverancier van roerende zaken kunt u zich bovendien beroepen op het recht van reclame: een wettelijk terugvorderingsrecht. U doet dit door een schriftelijke verklaring te zenden aan de afnemer (dan wel aan diens curator in geval van faillissement) binnen zes weken nadat de vordering opeisbaar is geworden en binnen zestig dagen nadat de goederen aan de afnemer zijn geleverd. Een succesvol beroep op het recht van reclame leidt ertoe dat u uw eigendommen kunt terughalen.

Wilt u er zeker van zijn dat uw eigendomsrechten (maximaal) gewaarborgd zijn, zowel binnen als buiten faillissement? Neem dan contact met één van onze ondernemingsrechtadvocaten op. Zij helpen u graag!