Erven: soms ook een groot risico

De aanleiding voor erven is meestal een onplezierige. Het overlijden van een naaste, ook al is deze op leeftijd, is op zichzelf altijd een droevige aanleiding om over een erfenis te gaan praten. Toch krijgen de meeste mensen in de loop van hun leven één of meer malen te maken met een nalatenschap. Soms is men vanwege de verwantschap erfgenaam, soms door benoeming in een testament.

Schulden erven

Wie erfgenaam wordt, volgt de overledene op in alle rechten en verplichtingen en daarmee ook in de schulden. Soms lijkt een nalatenschap veel voor te stellen, maar valt het tegen als alle bezittingen en schulden worden geïnventariseerd. Dan kan soms blijken, dat er meer schulden zijn dan bezittingen. Daarom biedt de wet de mogelijkheid om niet direct een nalatenschap te aanvaarden als erfgenaam. Het is dus mogelijk om eerst zo’n inventarisatie op te maken. Dat heet: aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Dan wordt een akte opgemaakt die bij de griffie van de rechtbank wordt gedeponeerd. Daarmee is het risico afgedekt dat een erfgenaam zelf nog geld mee zou moeten brengen, namelijk wanneer die schulden hoger blijken te zijn dan de bezittingen.

Vaak staan erfgenamen hier niet bij stil. Of ze denken zeker te weten dat de schulden veel lager zijn dan de waarde van de bezittingen. Waarom dan de € 300,00 kosten maken van zo’n akte?

Onbekende schuld

Problemen ontstaan natuurlijk meestal omdat pas veel later een schuld blijkt waarvan men eerder helemaal niets wist. Vroeger was dat voor risico van de erfgenaam, maar de wetgever heeft daar een paar jaar geleden verandering in gebracht. Wanneer een erfgenaam verrast wordt door het erven van een nieuwe schuld, kan hij of zij alsnog binnen drie maanden na die ontdekking de kantonrechter vragen het voorrecht van boedelbeschrijving toe te kennen.

Die termijn van drie maanden is natuurlijk niet zo heel lang. Bovendien kan er discussie ontstaan over de vraag of die drie maanden al voorbij waren op het moment dat de akte bij de rechtbank werd gedeponeerd. Schuldeisers kunnen er immers belang bij hebben om te stellen dat die periode al voorbij was en de erfgenaam moet bijpassen.

Wilt u die discussie vermijden? Dan is het dus van groot belang om onmiddellijk actie te ondernemen als u iets van een nieuwe schuld blijkt te erven. Het is vooral van belang om vast te leggen dat op het moment x pas die schuld naar boven kwam. Dan moet u zo snel mogelijk een verzoek bij de kantonrechter te deponeren.

Voorbeeld van erven

Voorbeeld: er kan een onroerend goed in een nalatenschap zitten waar vroeger bedrijfsactiviteiten op werden ondernomen met stoffen die ook de bodem of het grondwater vervuild kunnen hebben. Dat kan al heel lang geleden zijn en niemand herinnert zich dat dan nog. Wanneer het onroerend goed in de verkoop gaat, kan de ingeschakelde makelaar het gemeentearchief raadplegen. Wanneer daaruit blijkt dat er een half eeuw eerder een milieuvergunning was verleend voor een milieugevoelige activiteit, is het van belang om dit onderzoek door de makelaar goed vast te leggen qua datum en ook meteen zo’n verzoek ‘voorrecht boedelbeschrijving’ te deponeren. Het kan best zijn, dat uit later onderzoek blijkt dat er geen milieuverontreiniging is. Maar voor een paar honderd euro risico lopen, is in ieder geval onverstandig.

Het beste advies blijft om in ieder geval waarin iemand tot erfgenaam wordt benoemd of erfgenaam is volgens de wet het voorrecht van boedelbeschrijving vast te leggen. Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.