Mag een ouder verhuizen met een kind zonder toestemming van de andere ouder?

Het komt steeds vaker voor dat de ouder waar een kind de hoofdverblijfplaats heeft of een ouder in geval van een co-ouderschapsregeling wil verhuizen. Kan dit zo maar?

Indien ouders gezamenlijk het gezag uitoefenen dan is het uitgangspunt dat een ouder toestemming nodig heeft van de andere ouder voor een verhuizing.

Ouderschapsplan
Vaak hebben ouders in het ouderschapsplan afspraken gemaakt over een mogelijke verhuizing. In geval van co-ouderschap of een ruime zorgregeling wordt vaak afgesproken dat partijen binnen een straal van een aantal kilometers van elkaar af blijven wonen. In beginsel kunnen ouders elkaar aan deze afspraken houden. Het kan zijn dat de omstandigheden zijn gewijzigd waardoor het niet meer redelijk is om elkaar aan de gemaakte afspraken te houden. Dit hangt af van de omstandigheden van het geval. Alle feiten en omstandigheden zijn daarvoor van belang.

Overleg
Belangrijk is om als ouder met de andere ouder te overleggen over een voorgenomen verhuizing. De andere ouder moet toestemming geven voor de verhuizing. Indien jullie hier niet samen uitkomen dan kunnen jullie gezamenlijk een advocaat-mediator inschakelen.

Vervangende toestemming
Indien dit niet slaagt of een van jullie daaraan niet meewerkt dan is mijn advies om vervangende toestemming voor de verhuizing bij de rechtbank te verzoeken. Hiervoor is de inschakeling van een deskundige advocaat nodig. Indien geen toestemming van de andere ouder aanwezig is en de ouder gaat verhuizen zonder toestemming van de andere ouder dan bestaat het risico dat het kind de hoofdverblijfplaats bij de andere ouder zal krijgen.

Belangenafweging
Uit vaste jurisprudentie van rechtbanken en gerechtshoven blijkt dat alle omstandigheden van het geval moeten worden meegenomen en dat alle betrokken belangen moeten worden afgewogen bij de beoordeling of vervangende toestemming wordt verleend voor de verhuizing. Van belang zijn onder andere:
– de noodzaak om te verhuizen;
– de mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid;
– de door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de   verhuizing voor het kind en de andere ouder te verzachten en/of te compenseren;
– de mate waarin de ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg;
– de rechten van de andere ouder en het kind op onverminderd contact met elkaar in een vertrouwde omgeving;
– de verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg;
– de frequentie van het contact tussen het kind en de andere ouder voor en na de verhuizing;
– de leeftijd van het kind, zijn mening en de mate waarin het kind geworteld is in zijn omgeving of juist extra gewend is aan verhuizingen;
– de (extra) kosten van de omgang na de verhuizing.

Alleen gezag
Indien geen gezamenlijk gezag aanwezig is dan kan de gezagsdragende ouder niet zo maar gaan verhuizen. Een relevante verplichting is de verplichting van een ouder ten aanzien van de ontwikkeling van de band van een kind met de andere ouder. Het kind heeft recht op omgang met de andere ouder. Een ouder met het gezag dient de andere ouder zonder gezag te informeren en te raadplegen over belangrijke beslissingen.

Heeft u vragen over een voorgenomen verhuizing of kan ik u helpen? Neem dan contact met mij op.