Verkorte betaaltermijnen van grootbedrijf aan mkb per 1 juli 2022

Verkorte betaaltermijnen van grootbedrijf aan mkb per 1 juli 2022

Nu de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) om de gevolgen van de corona-crisis het hoofd te bieden zijn uitgewerkt, dreigt de liquiditeit van veel ondernemingen weer meer onder druk komen te staan. Voor ondernemers, zeker mkb-bedrijven en zzp’ers, is het mede daarom van het grootste belang dat zij hun rekeningen op tijd betaald krijgen. In de regel hebben kleinere bedrijven minder grote reserves. Maandenlang moeten wachten op betaling van nota’s zet de levensvatbaarheid van deze ondernemingen op het spel.

Verkorte betaaltermijnen

Tot voor kort mocht het grootbedrijf ten opzichte van het midden- en kleinbedrijf en zzp’ers een maximale betaaltermijn van 60 dagen hanteren. Van die wettelijke mogelijkheid werd door het grootbedrijf voor hun eigen kaspositie grif gebruik gemaakt. Veelal is een langere betaaltermijn dan 30 dagen dan ook vastgelegd in de door het grootbedrijf nog steeds gebruikte overeenkomsten en algemene voorwaarden.

Sinds 1 juli 2022 is de wet echter aangepast. Sindsdien geldt dat de betaaltermijn die het grootbedrijf jegens het midden- en kleinbedrijf en zzp’ers mag hanteren, is verkort naar maximaal 30 dagen. En van deze regel mag niet worden afgeweken. De wet (artikel 6:119a BW) is dwingend en duidelijk: ieder beding in strijd met deze regel is nietig. Indien de grote onderneming niet binnen 30 dagen heeft betaald aan het mkb-bedrijf of zzp’er, dan zijn buitengerechtelijke incassokosten en rente verschuldigd.

Criteria grootbedrijf

U heeft te maken met grootbedrijf als u zaken doet met een onderneming die voldoet aan tenminste twee van de volgende drie criteria:

  1. het balanstotaal van de onderneming is meer dan EUR 20 miljoen;
  2. de netto jaaromzet van de onderneming is meer dan EUR 40 miljoen;
  3. de onderneming heeft 250 of meer werknemers in dienst.

Als u vragen heeft over dit onderwerp of als u problemen ondervindt met tijdige betaling van uw nota’s, dan helpen de specialisten van ons kantoor u graag verder. Wij kunnen nagaan of uw klant al dan niet als grootbedrijf beschouwd moet worden en welk bedrag bij te late betaling aan buitengerechtelijke incassokosten en rente verschuldigd is. Wij beoordelen de door uw klant en door uzelf gehanteerde overeenkomst en algemene voorwaarden. En waar nodig kunnen wij u helpen bij incasso van de openstaande nota. Dit van een eerste sommatie tot aan het leggen van beslag en het voeren van een gerechtelijke procedure.