Vernietiging testament bij leven?

Vernietiging van testament bij leven?

Wie een testament wil opmaken of veranderen, moet op zo’n moment goed bij zijn of haar hoofd zijn. En dat dan op twee manieren: goed bedenken wat hij of zij wil én in staat zijn om ook echt die wil te bepalen.

In dat laatste zit hem soms de kneep. Mensen die bij een notaris komen, kunnen prima de indruk wekken dat zij helder van geest zijn en weten wat zij willen. Voor de notaris is er dan geen reden voorzorgsmaatregelen te nemen. Hij is geen medicus en evenmin een geriatrisch deskundige.

Wanneer zo’n testament er eenmaal is, kan niettemin later toch de geestesgesteldheid van de erflater ter discussie komen.

Wordt op dat latere moment vastgesteld dat de erflater op dat eerdere moment echt wilsonbekwaam was, dan wordt het testament nietig verklaard. Dat betekent niet dat dús de notaris fout zat. Maar, wél dat de in dat nietige testament bedachte erfgenamen ernaast grijpen.

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij al bij leven van de erflater zo’n nietigverklaring wordt uitgesproken. Een bijzonder geval deed zich voor bij een mevrouw die haar oudste dochter via een levenstestament machtigde. Dit om haar zakelijke en niet-zakelijke belangen te machtigen wanneer zij zelf daar niet meer toe in staat was. Zij had toen al een relatie met een vriend waarmee zij vervolgens twee jaar later trouwde. Een paar maanden later maakte zij een testament waarbij de beide kinderen werden onterfd. De nieuwe echtgenoot werd enig erfgenaam. Tevens trok zij de volmachten van de dochter uit het levenstestament in. De kinderen lieten het er niet bij zitten. Zij begonnen een procedure om het huwelijk nietig te laten verklaren wegens wilsonbekwaamheid van hun moeder.

De medici waren het eenstemmig eens met de kinderen en oordeelden dat moeder ook al bij de huwelijkssluiting vanwege voortgeschreden Alzheimer niet in staat was echt uit vrije wil te trouwen. De bruidegom voerde verweer en wel in drie instanties: rechtbank, hof en Hoge Raad, maar verloor. Het huwelijk werd nietig verklaard.

Maar toen lag er nog dat testament.

De kinderen moesten weer gaan procederen om ook dat testament nietig te laten verklaren. Een van de vragen voor de rechter was of dat eigenlijk wel kon, bij leven van de erflater, maar niet op diens verzoek. Per saldo zei de rechtbank: ja, dat kan. Ook als de erflater niet is overleden en de eigen kinderen komen in actie, is er goede grond voor nietigverklaring, temeer waar moeder eerder juist de oudste dochter in het levenstestament een volmacht gaf om ook haar niet-zakelijke belangen te behartigen.

Hebt u vragen over vernietiging van testament bij leven of over erfrecht in het algemeen? Neem dan contact met mij op.