Zorgvuldig omgaan met algemene voorwaarden

Bij geschillen komt regelmatig de vraag aan de orde of de algemene voorwaarden waarop door de gebruiker een beroep wordt gedaan wel van toepassing zijn en of deze aan de wederpartij ter hand zijn gesteld.

In een geschil waarover een Gerechtshof recent een uitspraak heeft gedaan was de volgende tekst in de overeenkomst opgenomen:

“Uitdrukkelijk wordt gewezen op de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden die zich aan de keerzijde en daarnaast op een bijgevoegd bedrukt blad bevinden, waarmee de huurder zich akkoord verklaart.”.

De huurder verweert zich stellende dat de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, omdat deze niet op de achterzijde van het huurcontract stonden en dat zij evenmin een bedrukt blad heeft ontvangen. Vast komt te staan dat de algemene voorwaarden niet op de achterzijde van het drukwerk stonden.

Het Hof oordeelt dat de bovenstaande passage in het huurcontract onjuist is. Ander bewijs dat de algemene voorwaarden door de huurder ontvangen zijn, is niet geleverd. Het Hof oordeelt dat de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn op de tussen partijen gesloten overeenkomst.

Conclusie: aan algemene voorwaarden heeft een gebruiker helemaal niets als hij deze niet aan de wederpartij ter hand heeft gesteld en van de ontvangst geen bewijs kan leveren. Dit wordt nogal eens door contractspartijen over het hoofd gezien. Als de gebruiker een beroep wilt doen op bijvoorbeeld een aansprakelijkheidsbeperking die is opgenomen in de algemene voorwaarden kan dat hem dus lelijk opbreken.