Kinderalimentatie vaststellen

Indien u en uw partner gaan scheiden of uit elkaar gaan en u heeft samen kinderen, dan dient u kinderalimentatie vast te stellen. De hoogte van de kinderalimentatie leidt regelmatig tot discussies tussen ouders.

De vraag is als eerste wat de behoefte van de kinderen is. De behoefte van de kinderen is het bedrag dat nodig is om in de kosten van de kinderen te voorzien. Het netto gezinsinkomen gedurende de laatste periode van samenleving van de ouders voor het uiteengaan is hiervoor relevant.

Daadkracht van de ouders

Bij het vaststellen van kinderalimentatie houden we rekening met de daadkracht van de ouders. Hoeveel kunnen de ouders betalen? Dit wordt berekend aan de hand van recente loonstroken. Als een van de ouders ondernemer is, zijn de jaarrekeningen en fiscale aangiftes hiervoor relevant.

Het Kindgebonden Budget dat wordt ontvangen, wordt bij de ouder die dit ontvangt bij het netto inkomen opgeteld. Dit verhoogt de draagkracht van de ouder die dit ontvangt.

Aan de hand van het netto besteedbaar inkomen wordt de draagkracht van de ouders vastgesteld.

Afwijking is mogelijk in geval van extra lasten die niet vermijdbaar en niet verwijtbaar zijn zoals huwelijkse schulden, in geval van dubbele woonlasten of indien sprake is van een onaanvaardbare situatie.

De zorgregeling is van belang voor het vaststellen van de hoogte van de kinderalimentatie. Voor de zorgregeling wordt een zorgkorting toegepast. Dit is een vergoeding voor de verblijfskosten van de niet-hoofdverzorger. In geval van co-ouderschap moeten ouders bepalen welke ouder de verblijfsoverstijgende kosten van de kinderen voldoet.

Advocaat inschakelen

Voor het vaststellen van kinderalimentatie is het belangrijk dat u deskundig advies inschakelt. Bij Ross Advocaten Belastingkundigen bent u daarvoor aan het juiste adres. De advocaat berekent de hoogte van de kinderalimentatie voor u aan de hand van uw situatie.

Het is belangrijk dat de kinderalimentatie in een beschikking van de rechtbank is opgenomen. Dit geeft een titel. Indien de alimentatieplichtige niet voldoet dan kan met behulp van de beschikking van de rechtbank direct kosteloos het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) worden ingeschakeld voor de inning van de kinderalimentatie. Ook kan de deurwaarder worden ingeschakeld. Alleen een advocaat kan een titel bij de rechtbank vragen.

Wijziging kinderalimentatie

Indien wijziging van omstandigheden aanwezig zijn dan kan dit tot gevolg hebben dat de hoogte van de vastgestelde kinderalimentatie worden gewijzigd. Wijziging van omstandigheden kunnen bijvoorbeeld zijn verlaging of verhoging van het inkomen van een van de ouders, werkloos worden van een van de ouders of een nieuw kind. Neemt u contact met een van onze advocaten op voor advies over wijziging van kinderalimentatie.

Procedure

In eerste instantie wordt geprobeerd om in onderling overleg de kinderalimentatie vast te stellen. U kunt ook als ouders samen aan de advocaat advies vragen over de kinderalimentatie. Indien het samen niet lukt of in overleg niet lukt om overeenstemming te bereiken over de hoogte of wijziging van de kinderalimentatie dan kan een verzoekschriftprocedure worden opgestart bij de rechtbank. De andere partij ontvangt dan een termijn voor het indienen van een verweerschrift. Vervolgens volgt een mondelinge behandeling bij de rechtbank (zitting). Daarna neemt de rechtbank de schriftelijke beslissing (beschikking). In alimentatieprocedures is vertegenwoordiging door een advocaat tijdens een procedure bij de rechtbank verplicht (verplichte procesvertegenwoordiging).

Studerende kinderen

De behoefte aan een bijdrage in hun levensonderhoud en studie voor studerende meestal jongmeerderjarigen is een steeds vaker voorkomende discussie. Het leenstelsel geldt inmiddels. Studenten ontvangen in beginsel geen studiebeurs meer. Studenten kunnen lenen. Studeren wordt steeds duurder terwijl studenten geen bijdrage van de overheid meer ontvangen. De vraag is in hoeverre ouders bij kunnen dragen ten aanzien van de kosten van levensonderhoud en studie van studerende kinderen. Neemt u voor een deskundig en praktisch advies tijdig contact op met een van onze specialisten voor juridische hulp.

Indexering

Kinderalimentatie wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd. Het indexeringspercentage kunt u terugvinden op de website van het LBIO (www.lbio.nl).

Niet betalen alimentatie

Indien kinderalimentatie niet (tijdig) wordt voldaan dan kan kosteloos het LBIO worden ingeschakeld. Het LBIO int kosteloos de achterstallige alimentatie. Degene die de alimentatie verschuldigd is dient een opslag van 15% aan het LBIO te voldoen.