Bestuursbesluiten

Een bestuursbesluit is een besluit dat genomen wordt door het statutaire bestuur van een vennootschap. Een besluit van het bestuur geldt als een besluit van de vennootschap. Uit de wet en de statuten volgt ten aanzien van welke onderwerpen het bestuur bevoegd is om een besluit te nemen. Een bestuur kan bijvoorbeeld bevoegd zijn tot het nemen van besluiten tot het aangaan van een lening, het vaststellen van de begroting, koop, huur of verhuur van een registergoed.

Een besluit komt in beginsel vormvrij tot stand. Dat betekent dat besluiten doorgaans niet schriftelijk hoeven te worden vastgelegd. Dat voorkomt een grote administratieve last voor de ondernemer en komt goed uit als de besluitvorming van het bestuur bijvoorbeeld buiten vergadering plaatsvindt. Niettemin is het voor belangrijke bestuursbesluiten aan te raden om deze toch schriftelijk vast te leggen om discussies achteraf te voorkomen. Daarnaast wordt voor sommige bestuursbesluiten krachtens de wet of de statuten ook goedkeuring gevergd van een ander orgaan van de vennootschap, zoals de algemene vergadering van aandeelhouders. Ook in die gevallen is schriftelijke vastlegging van een bestuursbesluit aan te raden.

Heeft u als bestuurder hier vragen over? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u helpen bij het schriftelijk vastleggen van een bestuursbesluit.