Ondernemer en huwelijkse voorwaarden: wat is de inhoud van de huwelijkse voorwaarden?

De inhoud van de huwelijkse voorwaarden kan tot onaangename verrassingen leiden. Pas als een echtscheiding in zicht komt dan worden de huwelijkse voorwaarden opgezocht.

Jaarlijks verrekenen

Vaak is een jaarlijks verrekenbeding opgenomen in de huwelijkse voorwaarden. Het overgespaard inkomen en/of vermogen dient dan jaarlijks bij helfte verrekend (afgerekend) te worden. Deze jaarlijkse verrekening vindt in de praktijk bijna niet plaats. Er wordt soms gedacht dat niet verrekend hoeft te worden omdat in het eerste deel van de huwelijkse voorwaarden is opgenomen dat de echtgenoten met uitsluiting van elke goederengemeenschap zijn gehuwd. In de wet is opgenomen dat indien niet is afgerekend de in de huwelijkse voorwaarden opgenomen verplichting tot verrekening in stand blijft. Deze strekt zich dan uit over het saldo ontstaan door belegging en herbelegging van hetgeen niet verrekend is (artikel 1:141 lid 3 BW).

Inkomen

Wat als inkomen wordt aangemerkt is regelmatig niet duidelijk in de huwelijkse voorwaarden omschreven. Dit kan flinke juridische discussies opleveren in geval van een onderneming. Wat is als inkomen aan te merken? Indien een verrekenbeding is opgenomen dat ook ondernemingswinsten omvat dan moeten niet uitgekeerde winsten (voor zover redelijk beschouwd) ook bij helfte verrekend worden (1:141 lid 4 BW).

Finaal verrekenbeding

In de huwelijkse voorwaarden kan ook een finaal verrekenbeding zijn opgenomen. Dit kan inhouden dat bij echtscheiding wordt afgerekend alsof algehele gemeenschap van goederen bestond.

Tussentijdse wijziging

Tussentijds huwelijkse voorwaarden wijzigen vindt weinig plaats. Hier wordt niet aan gedacht. Steeds vaker beslissen rechters dat partijen de huwelijkse voorwaarden tussentijds hadden moeten wijzigen indien zij later andere wensen hebben. Dit kan bijvoorbeeld indien een wijziging van ondernemingsvorm aan de orde is en het inkomensbegrip daar geen rekening mee houdt. Ook kan het raadzaam zijn om een tussentijdse verrekeningsoptie op te nemen indien geen tussentijds verrekenbeding is opgenomen.

Belangrijk is om bekend te zijn met de inhoud van de huwelijkse voorwaarden. Indien u twijfelt over de betekenis of inhoud van de huwelijkse voorwaarden dan is het verstandig om uzelf daarover deskundig te laten adviseren. Vaak wordt eerst gedacht aan advies van een notaris maar een familierecht advocaat ziet juist waar het misgaat in echtscheidingssituaties.

Heeft u vragen over huwelijkse voorwaarden of kan ik u helpen? Neem dan contact met mij op.